ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI

I. SPRAWY
OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

  1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
  2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów:

- sprawdzanie frekwencji w dziennikach lekcyjnych,

- rozmowy profilaktyczno –  ostrzegawcze z  uczniami,

- współpraca z wychowawcami –  konsultowanie wspólnie podejmowanych działań,

- wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów wagarujących,

- wizyty domowe (wychowawca i  pedagog) w celu wyjaśnienia   przyczyn nieobecności dziecka  w szkole,

- zgłaszanie do Sądu Rejonowego  uczniów rażąco zaniedbujących  obowiązek szkolny.

      3.   Konsultacje z rodzicami oraz  udzielanie im porad  ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych  z własnymi dziećmi.

      4.   Weryfikacja rejestru uczniów

          - uaktualnienie informacji,

          - sporządzenie rejestru uczniów klas  pierwszych.

     5.   Rozpoznawanie bieżących sytuacji  problemowych w szkole:

- konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas,

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami.

6.   Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku  dalszego kształcenia:

- indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów,

- prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej,

- gromadzenie i dostarczanie informacji na temat rodzajów szkół ponadgimnazjalnych,

- organizowanie warsztatów prowadzonych przez doradców  zawodowych,

- współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia w wyborze kariery zawodowej.

II. PROFILAKTYKA 
    WYCHOWAWCZA

1.  Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy w realizowaniu obowiązków szkolnych, a zwłaszcza trudności wychowawcze.
2. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:
- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
- omawianie bieżących problemów,
- wspólne podejmowanie działań wychowawczych.
3. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami.
4. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego:
   - kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
- kontrola uczniów drugorocznych
5. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.
6 . Prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, chorób cywilizacyjnych.

III.  PRACA KOREKCYJNO-WYCHOWAWCZA

1. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3. Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów.
4. Konsultacje i współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami.
5. Organizowanie warunków do realizacji zaleceń opinii z PPP na terenie szkoły.
6. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających
z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
7. Nadzór nad uczniami z dużą ilością ocen niedostatecznych po pierwszym półroczu.

IV. INDYWIDUALNA OPIEKA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Udzielanie uczniom pomocy (poradnictwo psychospołeczne) w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami.
4. Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym.
5. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
6. Nadzór nad uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim:
- kontrola frekwencji, wyników w nauce i zachowania,
- utrzymywanie stałego kontaktu z kuratorami,
- sporządzanie okresowych opinii o uczniach na potrzeby kuratorów.
7. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
8. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego.
10. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

V. POMOC
MATERIALNA

1. Organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach życiowych, a zwłaszcza rodzin niepełnych i rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także z rodzin o dużym stopniu zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
- kwalifikowanie uczniów do bezpłatnych obiadów oraz do wyjazdu na letni odpoczynek,
- współpraca z MGOPS,
- współpraca ze Świetlicą Środowiskową w Kowalewie Pomorskim
-współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym (III Wydział Rodzinny i Nieletnich), kuratorami sądowymi, Policją, placówkami służby zdrowia w sprawach zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych i opieki nad uczniami.

 VI. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
2. Prowadzenie dokumentacji:
o Dziennik pedagoga
o Notatki służbowe,
o Ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.
o Korespondencja z Sądem Rejonowym, policją i innymi instytucjami.